V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Činnost a kompetence školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení ŠKOLSKÉ RADY pro školní roky 2018/2019 – 2020/2021:  

Členové rady jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Jiří Letovský
Členové rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků: p. Jiří Rendl (od 1. 9. 2019)
(tel.: 777 803 203; e-mail: rendl@heatme.cz)
Členové rady zvoleni pedagogickými pracovníky ZŠ a MŠ Kamenný Újezd: Mgr. Bohumil Novotný