Sponzoři ZŠ a MŠ Kamenný Újezd

části (kapitoly):

 1. O sponzoringu obecně
 2. Sponzoring – plánované projekty školy
 3. Příspěvky obce (mimorozpočtové)
 4. Dary účelově nevázané
 5. Ostatní sponzoring (služby, materiál,…)

Motto: „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“
(Benjamin Franklin)

1) O sponzoringu obecně

(Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy)

Nejspíš není potřeba vysvětlovat, co vlastně tento pojem znamená, neboť se stal součástí naší slovní zásoby. Omezím se jen na konstatování, že ve vztahu ke škole jde vždy o dar a každého takového daru si opravdu velice vážíme. Sponzorské dary nám totiž umožňují realizovat záměry či projekty, na něž se nedostává z veřejných rozpočtů. Přitom veškeré přijaté dary směřují do zlepšení atmosféry školy, budování esteticky podnětného prostředí, zkvalitnění výuky nebo zvyšují možnosti dětí, jak trávit volný čas.

V minulosti měla škola jen několik málo pravidelných dárců. Jen občas někdo, většinou z řad rodičů, poskytl škole finanční částku na zakoupení rádia do konkrétní třídy, jindy někdo nabídl dosluhující počítač nebo přispěl na dopravu např. plavání nebo lyžařského výcviku, apod. Ale i takových dárců bylo jak šafránu. Samozřejmě jsme přemýšleli o tom, čím to je. Možná neumíme dárce motivovat… Možná mají příznivci školy pocit, že jsme soběstační a o dar nestojíme… Možná mají potenciální dárci obavy, že škole věnují dar a nemají jistotu, zda jej škola účelně využije… Možná na straně školy i rodičů probíhaly úvahy o pocitu „závazku“, tudíž o komplikaci vztahů…Všechny tyto myšlenky vedly k tomu, abychom nabídli všem jednoznačné odpovědi a také možnosti.

Soběstačnost školy je pouze relativní – veřejné prostředky stačí na financování nákladů na provoz a přímých nákladů na vzdělání. Dlouze diskutovat by se dalo o pokrytí potřeb v oblasti nákupu učebnic či učebních pomůcek. Ještě déle bychom mohli diskutovat o případném rozvoji školy. Dlužno říci, že zřizovatel školy se k nám vůbec nechová macešsky, ale není v jeho silách ufinancovat rozvoj školy v historicky krátké době. Je na škole samotné, aby se pokoušela svůj rozvoj zajistit rychleji tím, že si najde jiné, „podpůrné“ zdroje, jiné možnosti. Z uvedeného jasně plyne, že k soběstačnosti máme velmi daleko.

Abychom rozptýlili případné obavy dárců z toho, že nepoužijeme dary účelně, dáme každému možnost ovlivnit použití jeho daru. V této sekci postupně zveřejníme konkrétní plánované projekty školy (viz. níže) s předpokládanou výší jejich finanční náročnosti. Pokud se dárce rozhodne přispět na konkrétní projekt, bude jeho dar k tomuto projektu přiřazen a vše bude zveřejňováno průběžně na webových stránkách. Pokud bude chtít dárce zůstat anonymní, bude zveřejněna pouze výše daru a jeho forma. Zároveň ale chceme zachovat možnost přispět škole neúčelově, kdy se s dárcem dohodneme na použití jeho daru dle aktuálních potřeb.

Darem nemusí být jen poskytnutí financí. Jako formu sponzoringu lze chápat i nabídku materiálu nebo provedení práce zdarma. Výše daru se pak rovná výši úhrady, kterou by škola musela provést svému dodavateli.

Na tomto místě bych rád vyjádřil svou vděčnost a své poděkování všem dárcům – těm, kdo již v minulosti poskytli nějaký dar, těm, kdo dary poskytují pravidelně, i těm, kdo škole teprve přispějí.

2) Sponzoring – plánované projekty školy

Jak bylo uvedeno v obecné části, nabízíme na tomto místě několik plánovaných projektů, které bychom rádi zrealizovali. U každého z nich naleznete stručný popis a předpokládanou finanční náročnost. Průběžně budeme uvádět výši daru, jméno dárce (s možností uvést pouze jeho iniciály nebo zcela anonymně) a datum poskytnutí daru. Pokud na nějaký projekt přispěje i zřizovatel, uvedeme i to, aby nedocházelo ke zkreslení. A pokud budeme některé náročnější projekty realizovat postupně, uvedeme i čerpání darů. Tímto způsobem bude zajištěna veřejná kontrola. Projekty jsou vypsány na cílový stav, ale u finančně náročných bude nejspíš potřeba přistoupit k etapizaci.

I. Koutek pro ŠD; zahrada MŠ (herní prvky)

Bude sloužit dětem jak k výuce, tak k relaxaci po výuce. Je ale třeba vybudovat patřičné zázemí úpravou plochy na pozemku školy či školky včetně instalace herních prvků.

Dárci:

 • „skupina rodičů ZŠ“- 16.000,- Kč (4/2014) – příspěvek na hřiště ŠD
 • fa Janás – 20kg osiva na zatravnění zahrady pro ŠD a MŠ + postřik Roundup
 • „skupina rodičů MŠ“ – 19.000,- Kč (5-6/2014) – příspěvek na herní prvky zahrady MŠ

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

II. Interaktivní výuka

Prostředky budou použity na nákup interaktivních pomůcek určených k zatraktivnění výuky a efektivnější práci se žáky.

Popis: tabule, dataprojetrory, apod.

Dárci:

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

III. ICT vzdělávání

Snahou tohoto projektu je zlepšit  a obnovit stávající neutěšený stav počítačové sítě a ICT techniky na ZŠ, ale i v MŠ.

Popis: instalace kabelové sítě a rozvodů, nákup PC, apod.

Dárci:

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

IV. Nákup sportovního vybavení

Nepříliš utěšený stav sportovních potřeb a vybavení je dán jednak jeho poměrně vysokými pořizovacími náklady, jednak jeho rychlým opotřebováním. Potřebujeme proto nejen doplnit některé pomůcky, ale také obměnit stávající.

Popis: Pořízení sportovních pomůcek dle potřeby.

Dárci:

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

 V. Rekonstrukce půdního prostoru budovy ZŠ

Snahou tohoto projektu je využití  půdního prostoru, tím zvýšení kapacity pro účely výuky, zlepšení a modernizaci prostředí školy.

Dárci:

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

3) Příspěvky a pomoc obce (mimorozpočtové)

Příspěvek (pomoc):

 • smlouva o zajištění zpětného odběru (využití sběrného dvora) – 9/2012

4) Dary účelově nevázané

V této kategorii se objevují dary, které nebyly určeny na vypsané projekty. Jde o finanční i věcné dary určené pro školu nebo konkrétní třídu, na přímou práci s dětmi nebo na odměny. Je taky možné, aby dárce sám navrhl, k čemu jeho dar použít. Užití ovšem nesmí být v rozporu se zákonem.

Dárci:

 • firma TESERA s.r.o. – 10.000,- Kč (12/2012)
 • firma TESERA s.r.o. – 20.000,- Kč (12/2013)
 • p. Kočová – 1.000,- Kč (dar na pedagogickou inkluzi)

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)

5) Ostatní sponzoring (služby, materiál,…)

Dárci:

 • Michal Majtán (malířství a natěračství) – sleva 10% na veškeré malířské a natěračské služby (výmalba chodeb ve staré budově školy)
 • p. Slavík – věcný dar (nápoje a hygienické prostředky) 11/2012
 • p. Petrová – věcné dary na atletickou olympiádu I.st. a „Den dětí“

(Formulář – „Darovací smlouva“ je v menu „Ke stažení“)